S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

27 rokov na trhu

.    .

Kamenná predajňa

Poľná ul. 6, Levice

SANDI Poľná 6 Levice

SANDI Poľná 6 Levice

zľava 20% na skladové zásoby


Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 
9.00 - 16.00 hod.

Objednávky: osobne,                                                                                                                               
telefonicky, e-mailom

Platby: hotovosť, 
      prevodný príkaz


Certifikáty:
Dôveryhodná firma
Bisnode CE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Predaj v e-shope ukončenýarr320 % zľava na skladové zásoby v kamennej predajniNájdete nás na adrese Poľná 6, Levice. /v bývalom Dome služieb, na prízemí, neďaleko LIDLu/ ...

KONTAKTY

Ing.Dezider Szalai-SANDI
Poľná ul. 6
934 01 Levice
tel: 0903 411537
napíšte nám
obchod@ochrannepomocky-sandi.sk

» REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručné a reklamačné podmienky (Reklamácia a jej uplatnenie) 

1. Zhoda s kúpnou zmluvou: Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú, akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru , ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a kupujúci je oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.ochrannepomocky-sandi.sk . Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho z elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka, výška a pod. nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

6. Záručná doba je 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre kupujúceho s vlastným IČO-m (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7. Záručná doba a životnosť sú rôzne pojmy. Živnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.

8. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, odchodné údaje, kontakty), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

9. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, napr. nepár, chýbajúca časť, množstvo a pod. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, t.j. na zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálu alebo na vady a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania /podľa Návodu na používanie a ošetrovanie/ a na mechanické poškodenie.

10 Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, ani dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

11. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol vydaný) a dokladom o zaplatení.

12. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu / osobne, písomne, mailom/ v mieste podnikania, na adrese Ing. Dezider Szalai - SANDI, Poľná ul. 6, 934 01 Levice, email: obchod@ochrannepomocky-sandi.sk , tak, že doručí tovar a vyplnený reklamačný formulár do prevádzkarne predávajúceho. Pre uľahčenie reklamačného konania podoba formulára a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho v sekcii "Reklamačný poriadok." alebo "Zákaznícka podpora". Kupujúci v "Reklamačnom formulári" presne opíše druh a rozsah vád tovaru.

13. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru zbaveného prípadných všetkých nečistôt, najlepšie v pôvodnom obale /čo však nie je podmienkou/ kvôli označeniam a pod., predávajúcemu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ak nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

14. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.

15. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, teda v mieste podnikania počas celej prevádzkovej doby, t.j. Pondelok až Piatok v čase od 8,30 – do 16,00 hod. a zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

16. Kupujúcemu sa doporučuje reklamovať vady tovaru u predávajúceho hneď po zistení bez zbytočného odkladu aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších vád, inak kupujúcemu môže zaniknúť právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

17.  Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverená osoba, zamestnanec, je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

18. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Kópia zamietnutej reklamácie sa poskytne spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia.

19. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odborné posúdenie musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti.

20. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie písomne. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie /e-mailom/, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

21. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii /návod/, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
 • poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 • na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

22. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami a kvalitou.

23. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom listu alebo prostredníctvom e-mailu.

24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného daňového dokladu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

26. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.6. týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže takéhoto vybavenia svojej reklamácie právom domáhať).

28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za rovnaký tovar, alebo výmenou za iný tovar s rovnakými alebo lepšími technických parametrami, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a kúpnu cenu vráti.

29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

32. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

34. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Použiť Reklamačný formulár

Viac informácií OBCHODNÉ PODMIENKY

YzYyNDg5Z