S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

27 rokov na trhu

.    .

Kamenná predajňa

Poľná ul. 6, Levice

SANDI Poľná 6 Levice

SANDI Poľná 6 Levice

zľava 20% na skladové zásoby


Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 
9.00 - 16.00 hod.

Objednávky: osobne,                                                                                                                               
telefonicky, e-mailom

Platby: hotovosť, 
      prevodný príkaz


Certifikáty:
Dôveryhodná firma
Bisnode CE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Predaj v e-shope ukončenýarr320 % zľava na skladové zásoby v kamennej predajniNájdete nás na adrese Poľná 6, Levice. /v bývalom Dome služieb, na prízemí, neďaleko LIDLu/ ...

KONTAKTY

Ing.Dezider Szalai-SANDI
Poľná ul. 6
934 01 Levice
tel: 0903 411537
napíšte nám
obchod@ochrannepomocky-sandi.sk

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH
EURÓPSKA LEGISLATÍVA

Právne predpisy EÚ pre osobné ochranné pracovné prostriedky

Používanie osobných ochranných prostriedkov zamestnancami sa v EÚ riadi rámcovou smernicou č.89/656/EEC z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní OOPP pri práci.

Na účely tejto smernice OOPP všetky prostriedky určené na nosenie alebo používanie zamestnancom na ochranu pred jedným alebo viacerými rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť alebo zdravie pri práci, alebo všetky doplnky alebo príslušenstvo, ktoré sú určené na tento účel. Definícia sa nevzťahuje na bežné pracovné odevy a uniformy, ktoré nie sú zvlášť určené na BOZP.

Osobné ochranné prostriedky sa používajú vtedy, ak riziká nemôžu byť vylúčené alebo vylúčené alebo dostatočne obmedzené technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

Voľný pohyb a uvádzanie na trh OOPP sa v Európskej únii riadi Rámcovou smernicou č. 89/686/EEC zo dňa 21.12.1989 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa OOPP. To znamená, že pred uvedením na trh musí byť konkrétny výrobok odskúšaný a preukázaná zhoda vlastností so základnými technickými požiadavkami a to aj v súlade s požiadavkami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákona o zhode), s požiadavkami Smernice EÚ č. 89/686/EEC Personal protective equipment (PPE ) a následne Nariadením vlády č.35/2007 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné pracovné prostriedky v znení neskorších predpisov a príslušných technických noriem. Až po tomto postupe môže výrobca vydať ES prehlásenie o zhode, umiestniť na výrobok označenie CE a uviesť takýto výrobok na trh.

V závislosti od požiadaviek kladených na OOPP je možné ich rozdeliť do troch kategórií rizík:

Kategória I – Nízke riziko :

 • OOPP jednoduchej konštrukcie
 • užívateľ je schopný sám zhodnotiť úroveň ochrany proti rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne rozpoznané,
 • musia byť vybavené iba znakom zhody CE.
 • skúšky typových vzoriek nie sú potrebné, postačuje vyhlásenie o zhode.

Napr. OOPP chrániače proti povrchovému mechanickému pôsobeniu, pri teplotách do 50oC, klimatickým vplyvom, ktoré však nie sú extrémne, drobnejším nárazom, alebo slnečnému žiareniu (slnečné okuliare)

Kategória II – Stredné riziko :

 • ostatné OOPP ktoré svojim charakterom nevyhovujú definícii I. ani III. kategórie, sa radia do II. kategórie,
 • potrebné sú skúšky typových vzoriek.

Napr. rukavice EN 388, ochrana pred nebezpečenstvom mechanického poranenia.

Kategória III – Vysoké riziko :

 • OOPP, ktoré sú určené k ochrane života alebo k ochrane pred rizikami, ktoré môžu vážne a trvale poškodiť zdravie,
 • užívateľ nemôže včas rozpoznať bezprostredné nebezpečenstvo,
 • okrem skúšky konštrukčných vzoriek potrebná navyše aj kontrola kvality podľa ISO.

Sem patria všetky OOPP, napr. ochranné rukavice pre požiarnikov alebo na prácu s chemikáliami, ktorých zlyhanie by spôsobilo závažné poškodenie zdravia používateľa (smrteľné nebezpečenstvá), OOPP na ochranu dýchacích orgánov, ochrana nad 100°C alebo nižšia ako –50°C a všetky OOPP na ochranu pred pádom z výšky a proti rizikám vyvolaných elektrickým napätím.

Dôležité pojmy

ES preskúšanie :

Je postup, pri ktorom notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje zhodu OOPP s požiadavkami nariadenia vlády č. č.35/2007 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

 • Žiadosť o ES preskúšanie podáva výrobca / zástupca jednej z notifikovaných osôb vybranej s ohľadom na druh OOPP, ktorý má byť posudzovaný.
 • Pokiaľ vzorka výrobku zodpovedá základným požiadavkám nariadenia vlády, vydá notifikovaná osoba certifikát ES preskúšanie typu. Certifikát ES preskúšania typu je potom súčasťou dokladov nutných k posúdeniu zhody.

Postupy posudzovania zhody :

 • I. kategória – u jednoduchých OOPP stačí posúdenie zhody podľa stanovených podmienok výrobcom (splnomocneným zástupcom), ES preskúšanie typu sa nevyžaduje.
 • II. kategória – výrobca(zástupca) pred uvedením výrobku na trh zabezpečuje posúdenie zhody vzorky OOPP (ES preskúšanie typu) autorizovanou osobou a tá vystaví certifikát ES preskúšanie typu a odovzdá ho výrobcovi alebo dovozcovi.
 • III. kategória – ES preskúšanie typu pred uvedením na trh je potrebné. Pretože sa však jedná o výrobky používané pri vysokom riziku, musí výrobca alebo dovozca zaistiť aj ich priebežnú kontrolu.Výrobca (zástupca) musí zaistiť následnú každoročnú kontrolu akosti výrobku alebo výroby. Podľa svojej voľby si môže zvoliť buď overovanie zhody s certifikovaným typom, alebo posudzovanie systému kvality výroby.

Podkladom pre vydanie prehlásenia o zhode je vo väčšine prípadov certifikát tretej strany, ktorá je v zákone označená ako "autorizovaná osoba". Ide o nezávislú skúšobňu, poverenú k posudzovaniu zhody stanovených výrobkov.

ES prehlásenie o zhode :

 • musí vypracovať každý výrobca(zástupca) pred uvedením na trh nezávisle na jeho kategórii,
 • je k dispozícii orgánom dozoru ako záruka, že výrobok zodpovedá základným požiadavkám nariadenia vlády,
 • podklad pre jeho vydanie je technická dokumentácia výrobcu,
 • pre OOPP II. a III. kategórie musí byť súčasťou technickej dokumentácie aj certifikát ES preskúšania typu,
 • u III. kategórie musí byť stanovený aj spôsob každoročnej kontroly.

Platnosť ES prehlásenia o zhode nie je obmedzená. Pokiaľ dôjde k zmenám, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti OOPP z hľadiska základných požiadaviek, musí byť vydané nové prehlásenie. Je samozrejmé, že technická dokumentácia na ktorej základe je prehlásenie vydané, musí byť kompletná a aktualizovaná. Pre OOPP III. kategórie to znamená aj pravidelné správy autorizovanej osoby o overovaní zhody výrobkov s certifikovaným typom, alebo o posudzovaní systému kvality výroby.

Označenie CE :

 • pred uvedením OOPP na trh vydáva výrobca (zástupca) ES prehlásenie o zhode, ktoré sa predkladá na vyžiadanie len kontrolným orgánom,
 • zároveň je povinný umiestniť na výrobok označenie CE,
 • označenie CE slúži všetkým ostatným zákazníkom a užívateľom ako vyjadrovanie zhody so základnými požiadavkami nariadenia vlády č.35/2007 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,
 • u OOPP III. kategórie musí byť značka CE doplnená číslom notifikovanej osoby, ktorá každoročne kontroluje výrobky.

Bez ohľadu na použitý postup posúdenia zhody musí OOOP spĺňať všetky základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť!

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, VÚ č. 2335, december 2011

ZGQ3ND